โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

ในวันที่ 26 มกราคม 2560 กองสหกิจศึกษา นำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้จัดโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานปัจจุบัน พร้อมทั้งบุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติงานสร้างสรรค์วิธีการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย