การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารฯ (ครั้งที่ 3)

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 กองสหกิจศึกษา นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้จัดโครงการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 3)  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจี พาสุกรี (รองอธิการบดี) เป็นประธานในการเปิดโครงการ

โครงการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 3) มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความรู้และสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจ โดยมี ดร.อลงกต ยะไวทย์ และอาจารย์ณัชติพงศ์ อูทอง เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้และความเข้าใจในระบบสหกิจศึกษา อีกทั้งบุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการปฏิบัติงานและสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ ณ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์