เตรียมความพร้อมการออกสหกิจศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง

วันพุธที่ 20 กันยายน 2560 กองสหกิจศึกษา นำโดย ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการออกสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2560 พร้อมทั้งได้พูดคุยและปรึกษาหารือ ในเรื่องการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง กับหัวหน้าสาขาวิชา และคณาจารย์ประจำสาขาวิชาต่างๆ วิทยาลัยเพาะช่าง อีกทั้งให้คำแนะนำ และแนะแนวทางการออกสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมการออกสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเพาะช่าง ณ ห้องประชุมใหญ่พิพิธภัณฑ์เพาะช่างเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเพาะช่าง