ประชุมอนุกรรมการเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ครั้งที่ 1/2560

   

       ในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุม Millennium อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 19 มหาวิทยาลัยสยาม