บริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด

      ด้วยบริษัท เอ็น วาย ซี แมนเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทให้บริการด้านการสัมมนาวิชาการทั้งในและนอกสถานที่ บริษัทตั้งอยู่บนห้างเซ็นทรัลปิ่นเกล้า (ชั้น 15) มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาสหกิจศึกษา ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2560 – กันยายน 2560 จำนวน 8 อัตรา โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้

  • เพศหญิง

  • สาขาวิชาการตลาด

  • เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

  • มีความรับผิดชอบสูง

  • ค่าเบี้ยเลี้ยงวันละ 300-400 บาท

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ