สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน)

              สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการสหกิจศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ นิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5   เช่น สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมอากาศยาน วิทยาศาสตร์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากนักศึกษาท่านใดสนใจร่วมงานกับทางสถาบันโปรดดูละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ หรือ http://www.dti.or.th