ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

 ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560 (29 มีนาคม 2560) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน”
นายสุปัณโย แดงโคนา นายอัตตชัย นาคสีทา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560
ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
และจะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
ไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

โครงงาน “เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการวางเลย์เอาท์
นิตยสารแฟชั่น ว้าว แมกกาซีน โซไซตี้”
นางสาวศศิธร นุตวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง
ประจำปี 2560
ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

       ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้