ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560
(29 มีนาคม 2560) ณ มหาวิทยาลัยสยาม

ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน”

นายสุปัณโย แดงโคนา นายอัตตชัย นาคสีทา

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

และจะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2560

ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

โครงงาน “เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการวางเลย์เอาท์นิตยสารแฟชั่น ว้าว แมกกาซีน โซไซตี้”

นางสาวศศิธร นุตวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่างประจำปี 2560

ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ทั้งนี้กองสหกิจศึกษา ขอขอบพระคุณคณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ที่ให้การสนับสนุนในการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้