ประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560

วันที่ 29 มีนาคม 2560 มีการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา 3 ประเภท ได้แก่

  • ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน”

นายสุปัณโย แดงโคนา นายอัตตชัย นาคสีทา
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

  • ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

โครงงาน “เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการวางเลย์เอาท์นิตยสารแฟชั่น ว้าว แมกกาซีน โซไซตี้”

นางสาวศศิธร นุตวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

  • ประเภทนวัตกรรมสหกิจศึกษา

โครงงาน “การออกแบบต้นไม้ในป่าหิมพานต์ประกอบฉากการ์ตูน”

นายกิตติพงศ์ จิตรดา นางสาวธนวรรณ ลั่นทมทอง และนางสาวกนกวรรณ ศิริพรรณ
สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบ