ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560

ผลการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1000 ตัน
(Time Reduction in production hot forging line 1000 Ton)”

1.นายสุปัณโย แดงโคนา  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นายอัตตชัย นาคสีทา  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “ระบบแจ้งเตือนอุณหภูมิของห้องอุปกรณ์ชุมสาย (Center Office) ผ่าน Facebook Messenger  (Temperature Alert Alert System in Server Center Office Via Facebook Messenger)”

1.นายวัลลพ บุญคง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นางสาวอคิราภ์ โพธิ์ทอง สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน “โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (South Bangkok Power Plant)”

นายเกียรติศักดิ์ ศุภรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน “เทคนิคการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการวางเลย์เอาท์นิตยสารแฟชั่น ว้าว แมกกาซีน โซไซตี้
(TECHNICAL MEDIE DESIGN AND LAYOUT FASHION’S OF WOW MAGAZINE)”

นางสาวศศิธร นุตวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “การสร้างการรับรู้โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่ออนไลน์ (Boost Post)”

1.นางสาวจิระประภา กันต่าย  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

2.นายภัทรดนัย อารีย์  สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน  “ของขวัญวันปีใหม่ 2560 (Campaign New Year Give 2016)”

นางสาวไอลดา  ดอกไม้ทอง สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

ด้านนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ

โครงงาน  “การออกแบบต้นไม้ในป่าหิมพานต์ประกอบฉากการ์ตูน
(Tree Design for Himmapan Project)”

1.นางสาวธนวรรณ ลั่นทมทอง  สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบ

2.นางสาวกนกวรรณ ศิริพรรณ  สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบ

3.นายกิตติพงศ์ จิตรดา  สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

โครงงาน “ออกแบบผลิตภัณฑ์ช่วยเหลือภายในบ้าน Support in house productions”

1.นายเขมรัฐ ดาวเปียก สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบ

2. นางสาว อริยา สืบสมาน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

โครงงาน  “การออกแบบและพัฒนาขิงตกแต่งจากเศษเหล็กปั้ม”

นายอนุชิต ดอกบัว

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการอออกแบบ