การพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

ในวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2560 ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน อาจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น และอาจารย์ณัฐวุฒิ วิเศษ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวด ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์