สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อโครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน” โดยนายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีทา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ณ ห้องประชุม 18 A ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2

ซึ่งผลในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2560 นี้ โครงงาน “การลดเวลาในกระบวนการผลิตขึ้นรูปร้อนในสายการผลิต 1,000 ตัน” โดยนายสุปัณโย แดงโคนา และนายอัตตชัย นาคสีทา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทั้งได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล “สหกิจศึกษาดีเด่น” ระดับชาติ ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2560 งานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 8 ณ ห้องเอ็มเพรส แกรนด์ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่