ปรึกษาหารือในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท TN Group

       ในวันที่พุธ ที่ 24 สิงหาคม 2559 กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) พร้อมเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้เข้าหารือในการส่งนักศึกษาเข้าปฏิบัติสหกิจศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีและการออกแบบฯ ณ บริษัท TN Group