การเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1)

     

           โครงการการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบสหกิจศึกษา (ครั้งที่ 1) ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 8410 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์และระหว่างวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 เข้าศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้ทางด้านการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เพื่อเป็นการสร้างกระบวนการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ การวางแผนและวิเคราะห์การดำเนินงานที่ชัดเจน รวมถึงการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน และสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบุคลากรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และสร้างสรรค์วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆ และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัมนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย