Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development

เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2559 กองสหกิจศึกษา พร้อมทั้งคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการ “Industry 4.0: Productivity, Growth, and Competency Development” ในการประชุมครั้งที่ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการปฏิรูปการศึกษาไปสู่นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ในการปฏิรูปเพื่อผลักดันโมเดลประเทศไทย 4.0 มี 3 เรื่องที่ต้องปฏิรูปไปพร้อมกันคือ

  • การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจจากเดิมที่เป็นการผลิตโดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร ต้องเปลี่ยนเป็นการผลิตบนฐานความรู้ และเทคโนโลยี (Technology Base)
  • การปฏิรูปการวิจัยและการพัฒนา ดึงสถาบันวิจัยระดับโลก เข้ามาตั้งในประเทศไทย
  • การปฏิรูปการศึกษา ต้องเน้นไปที่การสร้างแรงงานที่มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี เพื่อสอดคล้องกับแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต

ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน  เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่