ประเพณีวันสงกรานต์ 2559

             

      ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทย วันสงกรานต์ 2559 ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์

 

                กองสหกิจศึกษาได้รดน้ำ ขอพร จาก ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา)

 

    ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559  กองสหกิจศึกษาได้รดน้ำ ขอพร จาก ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) และผศ.ดร.สุภาภร ฉัตรภิญโญ จินดา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)