ประเพณีวันสงกรานต์ 2559

ในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีไทย วันสงกรานต์ 2559 ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ กองสหกิจศึกษาได้รดน้ำ ขอพร จาก ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 กองสหกิจศึกษาได้รดน้ำ ขอพร จากผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) และผศ.ดร.สุภาภร ฉัตรภิญโญ จินดา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)