โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหาร ครั้งที่ 3

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2559 กองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ครั้งที่ 3) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและนักศึกษา ได้มีโอกาสพบสถานประกอบการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษาสาขาวิชาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ ตรงความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานในปัจจุบัน โดยมี ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้รับเกียรติจากวิทยากรภายนอก ได้แก่ คุณกษิรา กาญจนพิบูลย์ ผู้จัดการสำนักสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) คุณสุพร ก้าวสัมพันธ์ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท S.B. Furniture Industry Co.,Ltd.และคุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ Human Resource Manager บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด มาอภิปราย เรื่อง สหกิจศึกษากับความต้องการของตลาดแรงงาน ในมุมมองของสถานประกอบการ ณ อาคารสิรินธร ห้อง A411 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์