ประชุมกองสหกิจ

        ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย  โดยมี ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้เชิญผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม (กองสหกิจศึกษาและศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคม) เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์