ประชุมกองสหกิจ

ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2559 ฝ่ายวิชาการและวิจัย โดยมี ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้เชิญผู้อำนวยการและหัวหน้างาน รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม (กองสหกิจศึกษาและศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคม) เพื่อปรึกษาหารือ และเตรียมความพร้อมในการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์