ประชุมเพื่อหารือในการจัดรูปแบบเล่มคู่มืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2559 กองสหกิจศึกษาจัดการประชุมหารือ ในส่วนการจัดทำรูปเล่มคู่มืออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา โดยเชิญคณาจารย์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์