ประชุมการจัดทำรูปเล่มบันทึกการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม  2559 กองสหกิจศึกษาจัดการประชุมหารือครั้งที่ 2 ในส่วนการจัดทำรูปเล่มบันทึกการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา เพื่อแก้ไขบางส่วน โดยเชิญคณาจารย์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์