ประชุมกองสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2559

ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน  2559 กองสหกิจศึกษาจัดการประชุมหารือ ในส่วนการจัดทำรูปเล่มบันทึกการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเชิญคณาจารย์ หัวหน้างานสหกิจศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์