ประชุมสหกิจศึกษา

ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2559 กองสหกิจศึกษาจัดการประชุม เพื่อแจ้งให้ทราบถึงข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ว่าด้วยการจัดระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2559 และแบบขออนุมัติการออกนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยเชิญหัวหน้างานสหกิจศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อให้การดำเนินงานสหกิจศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์