เตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้เชิญคุณพลดลพัฒน์ ธัชทัณฑิมารัชต์ วิทยากรจากบริษัท S.B. FURNITURE INDUSTRY CO.,LTD. มาเตรียมความพร้อมและให้ความรู้นักศึกษาเพื่อเตรียมการออกสหกิจศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องลักษณะงาน องค์ความรู้ที่ใช้ในการทำงาน และสาระความรู้ต่างๆในการทำงานด้านการตลาด