โครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหาร ครั้งที่ 2

ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการวันสถานประกอบการพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ครั้งที่ 2) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้การจัดโครงการในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากสถานประกอบการมาเสวนา เรื่อง “มุมมองนักศึกษาสหกิจศึกษา จากสถานประกอบการ” โดยสถานประกอบการที่เข้าร่วมการเสวนามีดังนี้ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด บริษัท บลูริบบอน มาร์เก็ตติ้งติ้ง จำกัด และบริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์