เทปบันทึกงานสหกิจศึกษาครั้งที่ 7

ในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 7” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา  และภาคสังคมได้ตระหนัก และเห็นความสำคัญรวมทั้งประโยชน์ของการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานเปิดงาน