ประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง

ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 กองสหกิจศึกษานำโดย ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ได้เข้าร่วมประชุมเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง ณ ห้องประชุมสำนักสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม