กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     

      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดมีความต้องการฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษากับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดกำหนดการรับสมัครมีดังนี้

  • การฝึกงาน: ฝึกงานระหว่างเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2560

  • เปิดรับสมัคร: 26 ธันวาคม 2559 – 24 กุมภาพันธ์ 2560

  • ประกาศผลการพิจารณา: 3 มีนาคม 2560 ทาง www.gistda.or.th

  • เกรดเฉลี่ย: ไม่น้อยกว่า 2.5 หากไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)

  • เวลาการฝึกงาน: ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ

  • ค่าตอบแทน: 300 บาท/8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

  • นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก: จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ