โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ

         โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/สหกิจศึกษา นักศึกษาท่านใดสนใจร่วมฝึกงาน/สหกิจศึกษา กับทางโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20 สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ 

rmutr_coop_nbs20-1