กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     

       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดมีความต้องการ ฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษากับทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รายละเอียดกำหนดการรับสมัครมีดังนี้

  • เปิดรับสมัคร: 9 กันยายน 2559 – 31 ตุลาคม 2559

  • ประกาศผลการพิจารณา: 18 พฤศจิกายน 2559 ทาง www.gistda.or.th

  • เกรดเฉลี่ย: ไม่น้อยกว่า 2.5 หากไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองวิทยฐานะจากอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย)

  • เวลาการฝึกงาน: ระยะเวลาการฝึกงานไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ

  • ค่าตอบแทน: 300 บาท/8 ชั่วโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

  • นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือก: จะต้องนำใบรับรองแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว

สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

 เอกสารแนบกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจศึกษา