กระทรวงการต่างประเทศ

     

   เนื่องจากกระทรวงการต่างประเทศ มีการปรับแนวปฏิบัติในการรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศใหม่ หากนิสิต/นักศึกษาท่านใดมีความต้องการ ฝึกงานหรือออกสหกิจศึกษากับทางกระทรวงการต่างประเทศ สามารถอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ

เอกสารแนบแนวปฏิบัติในการรับนิสิต/นักศึกษาเข้าฝึกงานในกระทรวงการต่างประเทศ