ผลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2558

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ

“คอมพิวเตอร์ลิงก์”

นายสุระศักดิ์ วิเศษทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

“การพัฒนาระบบเว็บไซต์ศูนย์วิจัยด้านการตลาดท่องเที่ยว (ททท.) สำหรับอุปกรณเคลื่อนที่”

1.นายปรีชาพล จิตตะโคตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

2.นายพิชิตชัย วัฒนศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-พัฒนาซอฟต์แวร์ คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

“โปรแกรมกรอกข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพผลไม้”

นายรัชชานนท์ อุ่นหนู สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย

“การสร้างมาตรฐานการทำงานของเครื่องอัดแบนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้นส่วนโครงยางของ
บริษัท ยางโอตานิ จำกัด”

นางสาวนัยนา เชาวน์ปรีชา สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ

“ระบบการจัดการลูกค้าเป้าหมาย”

1.นายศุภเดช แย้มพราย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

2.นายภูริทัต ศรโชติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ

“สารคดีเชิงข่าว เรื่อง ศรัทธา…ท้าวมหาพรหม”

1.นายกรวิชญ์ ลิ้มพิพัฒนกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

2.นางสาวนุตประวีณ์ พันธุ์อยู่สกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

3.นางสาวพรวิภา ศิริโสม สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ

รางวัลชนะเลิศ

“กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขาย”

1.นายจีรวิทย์ ปริยพาณิชย์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

2.นางสาวณัฐปภัสร์ สิริธาดาวงศ์ สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

“ระบบ NETWORKS MONITORING สำหรับเครือข่ายขององค์กรด้วยโปรแกรม ZABBIX”

1.นายศุภผล ธนะเลิศพันธ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

2.นายวรัญญู ถิ่นวงษ์แย สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ-การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ

ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

รางวัลชนะเลิศ

“การออกแบบผลิตภัณฑ์ชุดของเล่น Smart Home เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย”

นางสาวชลธิชา กันทา สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

“การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อลดปริมาณเศษไม้”

1.นายพงศธร สืบแสงสวัสดิ์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

2.นายอนุรักษ์ ภาถีย์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

“การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมชุดอุปกรณ์จัดเก็บกระดาษชำระแบบประหยัดพลังงานระบบแสงภายในอาคาร

โดยเทคนิค PIGMENG”

นายศราวุฒิ รักนาค สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลชมเชย

“การออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ประเภทพัดลม ๑๖ นิ้ว จากแนวคิด SMART LIVING”

นายอนุชา เทียนจันทร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

“การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกัน: ไดคัท”

นางสาวพณิดา บุญคุ้ม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

“การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณา: ธีมซัมเมอร์”

นางสาววีนัส เกียรติกังวาฬไกล สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ