พัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ สู่ระบบ AEC ครั้งที่ ๑

ในวันที่ 14-15 มกราคม 2559 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการพัฒนารูปแบบการเขียนโครงงานสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ สู่ระบบ AEC ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งมีการแข่งขันการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน อาจารย์ชัชวาลย์ สุขมั่น และอาจารย์ณัฐวุฒิ วิเศษ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในครั้งนี้ ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์