เตรียมความพร้อมออกสหกิจศึกษา (15 ก.ค. 58)

       

    เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 กองสหกิจและคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พร้อมทั้งนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ ได้รับโอกาสจากทางสถานประกอบการ (บริษัท โอ.เค.วู๊ด โปรดั๊ค จำกัด และ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด) ตามความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยฯ ไปแนะนำตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการได้ให้โอกาสในการเติมเต็มความรู้ และมีความพร้อมที่จะช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในอันที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไป

       ขอขอบคุณ ท่านรองอธิการบดีจุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่องและคณาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ บริษัท โอ.เค.วู๊ด โปรดั๊ค จำกัด  และ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด

“ภาพบรรยากาศ บริษัท โอ.เค.วู๊ด โปรดั๊ค จำกัด”

“ภาพบรรยากาศ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด”