เตรียมความพร้อมออกสหกิจศึกษา (14 ก.ค.58)

       

          เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 กองสหกิจศึกษาและคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ พร้อมทั้งนักศึกษาและอาจารย์นิเทศ ได้รับโอกาสจากทางสถานประกอบการ บริษัท บลูริบบอน มาเก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ตามความร่วมมือของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับมหาวิทยาลัยฯ ไปแนะนำตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ที่สถานประกอบการได้ให้โอกาสในการเติมเต็มความรู้ และมีความพร้อมที่จะช่วยมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในอันที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไป
         ขอขอบคุณ ท่านรองอธิการบดีจุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่องและคณาจารย์สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์ อาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และบริษัท บลูริบบอน มาเก็ตติ้ง จำกัด และ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

          ภาพบรรยากาศ บริษัท บลูริบบอน มาเก็ตติ้งจำกัด”

             “ภาพบรรยากาศ บริษัท แอล แอนด์ อี แมนูเฟคเจอรริ่ง จำกัด”