นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 (22 ก.ย. 58)

    

          ในวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2558 กองสหกิจศึกษา และอาจารย์นิเทศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้เข้านิเทศนักศึกษา ณ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด