เตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ)

          

   ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 การเตีรยมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ได้มีการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดการออกสหกิจศึกษา โดยมี ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) และนักวิชาการศึกษา ได้ให้คำปรึกษา พร้อมแนะแนวทางการออกสหกิจศึกษา กับอาจารย์นิเทศและนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ณ กองสหกิจศึกษา ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์