โครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ

ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ และ เข้าใจถึงประโยชน์ของการออกสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา สถานประกอบการ และ มหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนการออกสหกิจศึกษาเพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือการดำเนินงานกับภาคเอกชน