แนะนำสหกิจศึกษากับบริษัทเอสเธติค พลัส จำกัด

         

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 กองสหกิจศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปแนะนำสหกิจศึกษา กับบริษัทเอสเธติค พลัส จำกัด เพื่อที่จะได้ช่วยกันพัฒนาบุคลากร ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์

     ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ คุณวิรุณ ศิวะพิรุฬห์เทพ และคุณสาธุ บริษัทเอสเธติค พลัส จำกัด ที่ให้โอกาสมหาวิทยาลัยฯ