การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 19

การประชุมวิชาการสหกิจศึกษาโลกครั้งที่ 19 (World Conference On Cooperative Work-Integrated Education) ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนางานด้านสหกิจศึกษาต่างประเทศของมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2558 โดย ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ดร.พรสรร โรจนพานิช ผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและอาเซียนและ อ.วาสุกาญจน์ งามโฉม ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา