MOU คณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ 6 แห่ง ดังนี้

  • บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
  • บริษัท เอสเธติค พลัส จำกัด
  • บริษัท บ้านริก จำกัด
  • โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท
  • แสงชัย กรุ๊ป
  • บริษัท เจริญ เทคโนโลยี จำกัด

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสถานประกอบการตามสาขาวิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน ด้วยการฝึกการประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎี และเติมเต็มระหว่างความรู้ที่ได้รับจากการเรียนการสอนในห้องเรียน ถือเป็นการพัฒนาศักยภาพทางทักษะวิชาชีพให้นีกศึกษา และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิต พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัย องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ได้อย่างสอดคล้องและตรงตามเป้าประสงค์ ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยสหกิจศึกษา โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมกล่าวต้อนรับ ผู้แทนจากสถานประกอบการ ทั้ง 6 แห่ง  ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2  มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขอบคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์