โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา

กองสหกิจศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ระหว่างวันที่ 3-4 เมาษายน 2557 ณ ห้องประชุม 8601 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) เพื่อให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงจากวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของสหกิจ วิทยากรที่ให้เกียรติมาบรรยายคือ ดร.อลงกต ยะไวทย์ และอาจารย์ หทัยรัตน์ บัณฑิตยารักษ์ ในการจัดโครงการนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในครั้งนี้ไปประยุกต์ และปรับใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดภายในหน่วยงาน