ประชุมประจำเดือนมิถุนายน

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 ได้มีการประชุมประจำเดือนมิถุนายน (กองสหกิจศึกษาและศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคม)  โดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ได้ประชุมหารือตามระเบียบวาระต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกองสหกิจศึกษาและศูนย์พัฒนาและบริหารวิชาการสู่สังคมการศึกษาดูงาน ผลงาน เป็นต้น ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 เวลา 14.00 น.