สถานประกอบการเข้าร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหาร

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 บริษัท ซิสเต็ม แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ได้ร่วมหารือเกี่ยวกับการพัฒนางานสหกิจศึกษา กับกองสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดยคุณธรรมศักดิ์ อุปพัทธวาณิชย์ และ มร.โจเซฟ โฮ ตัวแทนบริษัท ซิสเต็ม แอนด์ ซิสเต็ม จำกัด ได้ร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) ถึงแนวทางการพัฒนาสหกิจศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ