โครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารคณาจารย์และบุคลากรได้เข้าใจระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอนในรูปแบบสหกิจศึกษาและสหกิจศึกษานานาชาติ เป็นแนวทางในการดำเนินงานสหกิจศึกษาและส่งเสริมกิจกรรม เพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาให้มีแนวปฏิบัติที่ดี และเพื่อจัดการความรู้ด้านสหกิจศึกษา (KM) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีเป็นประธานในการเปิดโครงการ ทั้งนี้กองสหกิจศึกษาได้เชิญ ดร.อลงกต ยะไวทย์ (ผู้อำนวยการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล) มาให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติ ในหัวข้อ สหกิจศึกษากับบัณฑิตนักปฏิบัติ (ด้วยการจัดหลักสูตรเชิงบูรณาการ กับการทำงานในสถาบันอุดมศึกษา / รูปแบบและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เชิงบูรณาการกับการทำงานทั้งในและต่างประเทศ) ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา