ประชุมแนวทางการดำเนินการสหกิจศึกษามากกว่า 4 เดือน

ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กองสหกิจศึกษาจัดการประชุมแนวทางการดำเนินงานการสหกิจศึกษามากกว่า 4 เดือน โดยมี ผศ.ดร.สุภาภร ฉัตรภิญโญจินดา เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมีตัวแทนแต่ละคณะเข้าร่วม ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์