โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา 1 ปี

กองสหกิจศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.สุภาภร ภิญโญฉัตรจินดา (ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย) และ ผอ.วาสุกาญจน์ งามโฉม (ผู้อำนวยการกองสหกิจศึกษา) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสหกิจศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2558 เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจระบบสหกิจศึกษาระยะเวลา 1 ปี และมีการระดมความคิดของผู้บริหารหลักสูตร ต่อการจัดระบบสหกิจศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ในการจัดโครงการนี้ได้มีวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ มาให้ความรู้ แนวคิด และแนวทางปฏิบัติ ในเรื่องระบบสหกิจศึกษา