โครงการการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนฯ

เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2558 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้จัดโครงการ “การสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจเอกชน เพื่อการมีงานทำของนักศึกษาหลังสำเร็จการศึกษา” กองสหกิจศึกษาได้ส่งตัวแทนของกองคือ นางวิมลพรรณ เพชรดีศรีสมบัติ และนางสาวรุจิรา จุ่นบุญ (นักวิชาการศึกษา) เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องพิมาย โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา