สหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2558

ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 กองสหกิจศึกษาร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีนางสาว ณหทัย บุญชื่นสุข นักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง จากผลงานโครงงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาสติ๊กเกอร์ออนไลน์ ในส่วนโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ให้เข้าร่วมการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ห้อง 1 ชั้น 6 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการเข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ โครงงานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการโฆษณาสติ๊กเกอร์ออนไลน์ ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ