นำเสนอผลงานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2558 กองสหกิจศึกษา ร่วมกับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีนางสาว ณหทัย บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาวิชา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม นำเสนอผลงาน การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมสำนักสหกิจศึกษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสยาม และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง