วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ 6

ในวันสหกิจศึกษาไทย กับความภาคภูมิใจกับนักศึกษา น.ส.ณหทัย บุญชื่นสุข สาขาวิชาออกแแบบผลิตภัณฑ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ โครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ทั้งนี้ในงานยังมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในด้านสหกิจ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน พร้อมมอบรางวัลให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในด้านต่างๆอีกด้วย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร