สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา

ในวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2557 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาสหกิจศึกษา กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) เพื่อร่วมมือกันพัฒนาสหกิจศึกษาส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมแข่งขันในประชาคมโลกในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และวิทยาลัยเพาะช่าง สาขาวิชาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคอุตสาหกรรมในการจัดการศึกษา ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรของมหาวิทยาลัย ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย มทร.รัตนโกสินทร์ มี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนามร่วมกับ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้อง BOARD Room 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์